Biuro obsługi klienta: biuro@ogido.pl

Regulamin promocji „Nowa odsłona”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji jest właściciel serwisu rekrutacyjnego OGIDO, OGIDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prószkowie, przy ul. Opolskiej 30, 46-060 Prószków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000648306, NIP: 9910507686, REGON: 365911090 o kapitale zakładowym w wysokości 30.600,00 zł (zwanego dalej: „Usługodawcą”).
  Odwołanie promocji “Na start”
  Informujemy, że na podstawie par.5.4. Regulaminu promocji “Na start”, obowiązuje do dnia 08.09.2019 r.
 2. Promocja przeprowadzona jest na stronie serwisu rekrutacyjnego OGIDO/strefa pracodawcy, dostępnej pod adresem https://ogido.pl.
 3. Promocja skierowana jest do nowo rejestrujących się Użytkowników strefy pracodawcy serwisu rekrutacyjnego OGIDO, którego definicja uregulowana jest w Regulaminie korzystania z serwisu OGIDO serwis rekrutacyjny dla pracodawców, zwanych dalej jako Uczestników Promocji.
 4. Promocja ma charakter czasowy, obowiązuje od 09.09.2019 i trwa do odwołania.
 5. W ramach promocji "Nowa odsłona" klient otrzymuje 50% rabatu na wybrane usługi - Oferta cenowa
 6. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Promocji.
 7. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem promocji „Nowa odsłona"mają zastosowanie postanowienia Regulaminu korzystania z serwisu OGIDO serwis rekrutacyjny dla pracodawców wraz z załącznikami.
 8. Po upływie okresu promocji wskazanego w ust. 4 § 1 niniejszego Regulaminu, do praw i obowiązków Użytkowników serwisu rekrutacyjnego OGIDO będą miały zastosowanie w pełni postanowienia Regulaminu korzystania z serwisu OGIDO serwis rekrutacyjny dla pracodawców wraz z załącznikami.

§ 2 Zasady uczestnictwa w Promocji

1. Aby skorzystać z Promocji należy dokonać poniżej wskazanych czynności:

 • wejść na stronę serwisu rekrutacyjnego OGIDO, dostępnej pod adresem https://ogido.pl;
 • wybrać opcję: „ZAREJESTRUJ SIĘ”;
 • dokonać rejestracji w Serwisie poprzez utworzenie konta Użytkownika;
 • zapoznać się z Regulaminem Serwisu i zaakceptować jego treść;
 • zapoznać się z Regulaminem Promocji „Nowa odsłona” i zaakceptować jego treść.

2. Przed przystąpieniem do Promocji, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Uczestnik, powinien uprzednio zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz z Regulaminem Serwisu oraz dokonać akceptacji ich postanowień.

§ 3 Zasady Promocji

W okresie trwania promocji Uczestnik promocji zyskuje:

 • publikację ogłoszeń całkiem za darmo;
 • nielimitowaną liczba ogłoszeń;
 • czas emisji każdego ogłoszenie na serwisie przez 30 dni;
 • dodatkowo otrzymuje 50% rabatu na wybrane usługi:
 • Ukryty pracodawca
 • Super oferta
 • Lokalizacja
 • Duplikuj ofertę
 • Logo

§ 4 Zasady uczestnictwa w Promocji -  Szefie! Podawajmy Twoje usługi

1. Aby skorzystać z Promocji należy dokonać poniżej wskazanych czynności:
•    wejść na stronę serwisu rekrutacyjnego OGIDO, dostępnej pod adresem https://ogido.pl;
•    wybrać opcję: „ZAREJESTRUJ SIĘ” bądź „ZALOGUJ SIĘ”;
•    po zalogowaniu do Strefy Pracodawcy, należy wejść w zakładkę Usługi Premium i dokonać zakupu tj.  SUPER OFERTA, odświeżenie oferty, lokalizacja, ukryty pracodawca.
•    po dokonaniu płatności w ciągu 24 godzin nastąpi podwojenie listy usług, tzn. zwiększy się ilość zakupionych usług dwukrotnie.

§ 5 Zasady Promocji -  Szefie! Podawajmy Twoje usługi

Promocja ma charakter czasowy obowiązuje od dnia 15.10.2019r do 17.10.2019r.
W okresie trwania promocji Uczestnik promocji zyskuje:
•    dwukrotną ilość zakupionych usług;

§ 6 Postępowanie reklamacyjne

1. Uczestnik ma prawo składać reklamacje dotyczące niniejszej promocji, na adres e-mail Usługodawcy: biuro@ogido.pl, w terminie do 5 dni od daty zakończenia promocji.

2. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w ust. 1 § 4 niniejszego Regulaminu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

4. Zgłoszenie reklamacyjny powinno zawierać, co najmniej:

 • imię, nazwisko Uczestnika;
 • adres e-mail;
 • opis przedmiotu reklamacji;
 • uzasadnienie reklamacji.

5. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu otrzymania prawidłowo zgłoszonej reklamacji.

6. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie wysłana Uczestnikowi na podany w zgłoszeniu reklamacji adres do korespondencji.

7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownego rozpatrzeniu.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 09 wrzesień 2019 r.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw.

3. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie http://ogido.pl/.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na http://ogido.pl/, chyba że Usługodawca określi inny termin jego wejścia w życie.

5. Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie, Usługodawca dodatkowo poinformuję o zmianie Regulaminu, na podany przez niego adres e-mail.

6. Uczestnik może nie wyrazić zgody na zmianę Regulaminu poprzez wypowiedzenie Umowy w terminie 14 dni od otrzymania informacji o dokonaniu zmian Regulaminu.

7. Zmiana danych adresów, numerów telefonów i adresów e-mail Usługodawcy, jak również zmiana formy prawnej prowadzonej przez niego działalności, wskazanych w

8. Regulaminie nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany tych danych dokonuje się poprzez poinformowanie Uczestnika, na podany przez niego adres e-mail.

9. Wszelkie spory wynikające z wykonywania Regulaminu będzie rozstrzygał sąd właściwe według siedziby Usługodawcy. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.