Biuro obsługi klienta: biuro@ogido.pl

Regulamin dla pracodawcy

Serwis OGIDO serwis rekrutacyjny jest serwisem internetowym dostępnym za pośrednictwem Internetu w domenie internetowej https://ogido.pl/ dla wszystkich użytkowników sieci Internet. Serwis została udostępniona Państwu przez spółkę OGIDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prószkowie, przy ul. Opolskiej 30, 46-060 Prószków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000648306, NIP: 9910507686, REGON: 365911090 o kapitale zakładowym w wysokości 30.600,00 zł (zwanego dalej: „Usługodawcą”).

Serwis kierowany jest zarówno do pracodawców poszukujących wykwalifikowanych pracowników, jak również do pracowników poszukujących zatrudnienia zgodnego z ich wykształceniem i kwalifikacjami lub chcących zmienić dotychczasowego pracodawcę.

Regulamin Serwisu OGIDO serwis rekrutacyjny (zwany dalej „Regulaminem”) jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu OGIDO serwis rekrutacyjny, normuje prawa i obowiązki użytkowników korzystających z serwisu.
Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu OGIDO serwis rekrutacyjny prosimy Państwa
o staranne zapoznanie się i zaakceptowanie treści Regulaminu.

Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie przez Usługodawcę w domenie internetowej https://ogido.pl/ w sposób umożliwiający Państwu pozyskanie, odtwarzanie
i utrwalanie jego treści.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU OGIDO SERWIS REKRUTACYJNY DLA PRACODOWCÓW

(DALEJ: „REGULAMIN”)

I. DEFINICJE

Dla potrzeb Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin korzystania z serwisu OGIDO serwis rekrutacyjny dla pracodawców;
 2. Usługodawca – oznacza spółkę OGIDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prószkowie, przy ul. Opolskiej 30, 46-060 Prószków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000648306, NIP: 9910507686, REGON: 365911090 o kapitale zakładowym w wysokości 30.600,00 zł;
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, wyposażona jednak w zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową, korzystającą z usług Serwisu;
 4. Strony – oznacza łącznie Usługodawcę i Użytkownika, termin „Strona” odnosi się natomiast do każdego z tym podmiotów z osobna;
 5. Serwis – oznacza serwis OGIDO serwis rekrutacyjny dostępny pod adresem https://ogido.pl/;
 6. Rejestracja – oznacza proces założenia konta Użytkownika, w wyniku wprowadzenia przez Użytkownika swoich danych do Serwisu wskazanych w formularzu rejestrowym;
 7. Umowa – oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Serwis, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem o treści określonej Regulaminem;
 8. Ogłoszenia – zamieszczone przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu oferty pracy Użytkownika, jak również każde inne treści zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie;
 9. Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę z Użytkownikiem w ramach Serwisu. Wykaz usług stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu;
 10. Zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych droga elektroniczną – szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 11. Polityka prywatności – oznacza dokument określający zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkownika, dostępny na stronach Serwisu;
 12. Polityka plików „cookies” – oznacza dokument określający politykę plików „cookies”, dostępny na stronach Serwisu;
 13. Środki komunikacji elektronicznej – oznacza rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracuje z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, w szczególności pocztę elektroniczną;
 14. Świadczenie usług drogą elektroniczną – oznacza wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

II. BIURO OBSŁUGI KLIENTA

1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy potrzebę uzyskania pomocy, jak również ma możliwości zgłoszenia wszelkich uwag, problemów, wątpliwości i pytań dotyczących działania serwisu OGIDO serwis rekrutacyjny na adres biuro@ogido.pl   

2. Usługodawca zobowiązuje się do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy Użytkownikowi w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów związanych z działaniem i korzystaniem z serwisu OGIDO serwis rekrutacyjny, odpowiedzi na zgłoszone uwagi, wątpliwości i pytania, w terminie wynikającym z charakteru zgłoszonych problemów i możliwości technicznych ich rozwiązania.

III. REJESTRACJA

1. Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia korzystania z usług Usługodawcy jest utworzenie konta Użytkownika poprzez dokonanie procesu jego rejestracji w Serwisie, po uprzednim zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu.

2. Procesu rejestracji Użytkownik może dokonać klikając w ikonę „Zarejestruj się” na stronie głównej Serwisu bądź w ikonę „Zaloguj się” w prawym górnym rogu strony głównej Serwisu, wybierając właściwą opcje.

3. W celu utworzenia konta Użytkownik musi wprowadzić do systemu dane wskazane w formularzu rejestrowym.

4. Po wprowadzeniu danych wskazanych w punkcie 3 (powyżej) Usługodawca utworzy konto Użytkownika.

5. Użytkownik dokonując procesu rejestracji wskazuje swój login (adres e-mail) i hasło.

6. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą podanego przez siebie loginu (adresu e-mail) i unikalnego hasła dostępu.

7. Adres e-mail Użytkownika jest powiązany z jego kontem i będzie przez Usługodawcę wykorzystywany w celu kontaktu z Użytkownikiem.

8. Użytkownik za pomocą swojego konta zarządza dostępnymi w Serwisie usługami według własnego uznania.

9. Usługodawca może odmówić utworzenia konta, a w przypadku jego utworzenia usunąć konto Użytkownika o wybranym przez niego nazwie, jeżeli nazwa ten jest już używany w Serwisie przez innego Użytkownika, jego nazwa jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, zawiera treści obraźliwe, wulgarne lub obsceniczne, narusza dobra osobiste osób trzecich lub Usługodawcy, narusza w jakikolwiek sposób interesy Usługodawcy, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Użytkownika za podany przez niego adres e-mail

10. Usługodawca może odmówić utworzenia konta, w sytuacji gdy zostało one utworzone po raz kolejny przez Użytkownika, którego konto zostało poprzednio usunięte z Serwisu z przyczyn określonych w pkt XIII.2 i XIII.3 niniejszego Regulaminu.

11. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego w procesie rejestracji dane są:

 1. aktualne i zgodne z prawdą,
 2. nie wprowadzają w błąd, ani nie naruszają praw osób trzecich,
  ponadto Użytkownik oświadcza, iż:
 3. Zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania

12. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania podanych w procesie rejestracji danych, w szczególności tych z nich, za pomocą których Usługodawca kontaktuje się z Użytkownikiem (adres e-mail).

13. Wyłączona jest jakakolwiek odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika i innych osób trzecich za jakiekolwiek następstwa i szkody spowodowane brakiem kontaktu z Użytkownikiem z przyczyn wskazanych w pkt III.12 Regulaminu.

14. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez niego Usługodawcy lub dowolnej osobie trzeciej na skutek wskazania nieaktualnych, niedokładnych, niepoprawnych danych w formularzach rejestracyjnych.

IV. WARUNKI FORMALNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystanie z serwisu wymaga spełnienie poniżej wskazanych wymogów technicznych:

 1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
 2. dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW,
 3. aktywne połączenia urządzenia z punkt „B” z siecią Internet,
 4. prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w punkcie „B” przeglądarka Internetowa Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej albo Firefox w wersji 4.5 lub nowszej, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie tego urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW;
 5. włączona w używanej przeglądarce internetowej, o której mowa w punkcie d) akceptacja plików Cookie,
 6. włączona w używanej przeglądarce internetowej, o której mowa w punkcie d) obsługa skryptów JavaScript,

2. Istnieje możliwość uzyskania dostępu do Serwisu poprzez inne serwisy, w tym serwisy społecznościowe (Facebook, Instagram, Twitter).

3. Użytkownik może także uzyskać dostęp do Serwisu korzystając z aplikacji mobilnych Serwisu, pod warunkiem posiadania właściwego rodzaju urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu oraz do przeglądarki stron www.

4. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internet.

V. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGA ELEKTRONICZNĄ

Zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektronicznym określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności określa zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników Serwisu OGIDO serwis rekrutacyjny w związku z korzystaniem z serwisu internetowego w domenie https://ogido.pl/ (dalej Serwis) stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

VII. POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”

Politykę plików „cookies” stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego charakterem i przeznaczeniem, niezakłócający jego funkcjonowanie, wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

2. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania dóbr osobistych, praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich.

3. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących wpłynąć w sposób negatywny na funkcjonalność Serwisu, w szczególności poprzez ingerencję w treści umieszczone w Serwisie.

4. Użytkownik nie może wykorzystywać, kopiować, modyfikować, rozpowszechniać, transmitować jakichkolwiek treści, baz danych i utworów umieszczonych w Serwisie, z wyłączeniem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

5. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność swoich danych umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie, w szczególność poprzez nieudostępnianie tych danych osobom trzecim.

6. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania swojego konta w Serwisie osobom trzecim.

7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu udostępnienia lub korzystania przez osoby trzecie z jego konta w Serwisie.

8. Użytkownikowi nie wolno umieszczać w Serwisie ogłoszeń pochodzących od osób trzecich.

9.Użytkownik zobowiązany jest do tego, aby treść umieszonego w Serwisie ogłoszenia:

 1. Była zgodna z powszechnie obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 2. Była zgodna ze stanem faktycznym, w zakresie określonych w niej wymagań oraz warunków zatrudnienia.
 3. Nie zawierała treści bezprawnych, obraźliwych, wulgarnych i obscenicznych.
 4. Nie naruszała jakichkolwiek praw Usługodawcy oraz innych osób trzecich, w tym praw autorskich i własności intelektualnej.

Załącznik nr 5 do Regulaminu normuje szczegółowe zasady dotyczące treści publikowanych na Portalu Pracy OGIDO ogłoszeń.”

10. Użytkownik nie ma prawa publikować w Serwisie ogłoszenia, w treści którego znajdują się zapisy dotyczące sposobu aplikacji na opublikowaną przez niego ofertę innego niż przez formularz aplikacyjny Serwisu.

11. Użytkownikowi nie wolno zamieszczać w Serwisie reklam towarów i usług, jak również innych treści o charakterze komercyjnym.

12. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść umieszczonego przez Użytkownika ogłoszenia. Wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi tylko Użytkownik.

13. Usługodawca ma prawo do weryfikacji danych podanych przez Użytkownika, jak również kontroli treści publikowanych przez Użytkownika w Serwisie pod kątem ich zgodności z niniejszym Regulaminem.

14. Usługodawca uprawniony jest do modyfikowania, blokowania oraz usuwania umieszczonych przez Użytkownika ogłoszeń, jeżeli ich treści jest sprzeczna z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub wzbudza podejrzenie oszustwa. Nie rodzi to żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie Usługodawcy wobec Użytkownika i pozostaje bez wpływu na wysokość należnego Usługodawcy wynagrodzenia za wykupiony przez Użytkownika pakiet, w szczególności nie powoduje to powstania po stronie Użytkownika prawa do żądania obniżenia tego wynagrodzenia, zwolnienia Użytkownika z obowiązku jego uiszczenia, czy też prawa do jego zwrotu.

15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania działania Serwisu ze względu na konieczność przeprowadzenia czynności konserwacyjnych, aktualizacyjnych, czy też modernizacyjnych Serwis, bądź też z uwagi na wprowadzanie zmian Serwisu. Nie rodzi to żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie Usługodawcy wobec Użytkownika.

16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, jak również sposobu działania Serwisu.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca z zastrzeżeniem postanowień wynikających z treści artykułu 473 § 2 kodeksu cywilnego nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki związane z korzystania z Serwisu, w tym za szkody wynikłe z użytkowania lub niemożności użytkowania z Serwisu, w szczególności zaś za szkody wynikłe z wad Serwisu. Wyłączenie odpowiedzialności obowiązuje także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, niezależnie od tego, w jakim trybie doszło do jej rozwiązania lub wygaśnięcia.

2. Strony zwolnione są z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonani zobowiązania z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub spowodowanych działaniem siły wyższej.

X. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z SERWISU

1. Z tytułu korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłat, zgodnie z Cennikiem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

2. Podane ceny są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawa.

3. Za usługi dostępne w Serwisie opłat dokonuje sią poprzez wybranie usługi i dokonanie za nią płatności.

4. Ceny Usług i ich opis mają charakter jedynie informacji handlowych i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Użytkownik składając zamówienie na zakup Usług składa ofertę kupna określonego produktu za cenę i na warunkach podanych w Serwisie, która staje się wiążąca dopiero z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji przez Usługodawcę.

5. Sposoby płatności określa pkt XI Regulaminu.

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy kwotą Usługi.

7. Faktura zostanie wystawiona w terminie 3 dnia od dnia otrzymania przez Usługodawcę płatności.

8. Faktura będzie dostępna na koncie Użytkownika w wersji elektronicznej do pobranie, na co Użytkownik wyraża zgodę akceptując niniejszy Regulamin.

9. Usługodawca nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów zakupu Usługi, jeżeli transakcja zakupu została zakończona pomyślnie.

10. Usługodawca zastrzega sobie możliwość przyznawania Użytkownikom kodów rabatowych na zasadach określonych każdorazowo przy ich wprowadzaniu.

XI. SPOSOBY DOKONANIA PŁATNOŚCI

1. Dokonują płatność z tytułu korzystania z Serwisu (punkt X Regulaminu) Użytkownik ma możliwość rozliczenia transakcji poprzez wybór jednej z poniżej wskazanych sposobów płatności:

 1. płatność za pośrednictwem sytemu rozliczeniowego PayPal
 2. płatność za pośrednictwem systemu rozliczeniowego PayU

2. Użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów za korzystanie z form płatności, o których mowa w pkt X.1. Regulaminu.

XII. REKLAMACJE

1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje dotyczące działania serwisu OGIDO serwis rekrutacyjny, na adres e-mail Usługodawcy: biuro@ogido.pl

2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

3. Zgłoszenie reklamacyjny powinno zawierać, co najmniej:

 1. imię, nazwisko Użytkownika
 2. adres e-mail;
 3. opis przedmiotu reklamacji;
 4. uzasadnienie reklamacji

4. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu otrzymania prawidłowo zgłoszonej reklamacji.

5. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie wysłana Użytkownikowi na podany w zgłoszeniu reklamacji adres do korespondencji.

6. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownego rozpatrzeniu

XIII. BLOKOWANIE I USUWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA

1. Usługodawca uprawniony jest do zablokowania konta Użytkownika w Serwisie w sytuacji, gdy Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, informując o tym Użytkownika na podany przez niego adres e-mail, wzywając go równocześnie do zaprzestania tych działań i usunięcia skutków naruszeń, w terminie wyznaczonym przez Usługodawcę, nie dłuższym niż 7 dni, liczonym od daty wysłanie wiadomości e-mail przez Usługodawcę.

2. Usługodawca uprawniony jest do usunięcia konta Użytkownika w Serwisie w sytuacji, gdy Użytkownik pomimo wezwania go do zaprzestania działań naruszających niniejszy Regulamin i usunięcia skutków tych naruszeń nie zadośćuczyni wezwaniu Usługodawcy w terminie przez niego wyznaczonym.

3. W sytuacji, gdy Użytkownik po raz kolejny dopuści się naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Usługodawca uprawniony jest do usunięcia konta Użytkowania, bez konieczności stosowanie procedury opisanej w pkt XIII.1.

4. Użytkownik może w każdym czasie usunąć własne konto w Serwisie.

5. Blokowanie – z przyczyn określonych punktem XIII.1 Regulaminu – konta Użytkownika nie powoduje przedłużenia, o okres, w którym konto Użytkownika było zablokowane, terminów wynikających z wykupionych przez Użytkownika Usług (Pakietów).

6. Usunięcie konta Użytkownika, zarówno przez Użytkownika (zgodnie z punktem XIII.4) jak również przez Usługodawcę z przyczyn określonych punktem XIII.2 i XIII.3 Regulaminu pozostaje bez wpływu na wysokość należnego Usługodawcy wynagrodzenia za wykupiony przez Użytkownika pakiet, w szczególności nie powoduje to powstania po stronie Użytkownika prawa do żądania obniżenia tego wynagrodzenia, zwolnienia Użytkownika z obowiązku jego uiszczenia, czy też prawa do jego zwrotu. Nie rodzi to także żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie Usługodawcy wobec Użytkownika.

7. Usunięcie konta Użytkownika z przyczyn wskazanych w punkcie XIII Regulaminu oznacza rozwiązanie Umowy za wypowiedzeniem w trybie natychmiastowym.

XIV. ZAWARCIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą założenia konta Użytkownika

2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

3. Założenie konta Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na treść niniejszego Regulaminu.

4. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron za 14-dniowym okresem wypowiedzenia. Pozostaje to bez wpływu na wysokość należnego Usługodawcy wynagrodzenia za wykupiony przez Użytkownika pakiet, w szczególności nie powoduje to powstania po stronie Użytkownika prawa do żądania obniżenia tego wynagrodzenia, zwolnienia Użytkownika z obowiązku jego uiszczenia, czy też prawa do jego zwrotu. Nie rodzi to także żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie Usługodawcy wobec Użytkownika.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia 7 sierpnia 2017 r.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw.

3. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie https://ogido.pl/.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na https://ogido.pl/, chyba że Usługodawca określi inny termin jego wejścia w życie.

5. Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie, Usługodawca dodatkowo poinformuję o zmianie Regulaminu, na podany przez niego adres e-mail.

6. Użytkownik może nie wyrazić zgody na zmianę Regulaminu poprzez wypowiedzenie Umowy w terminie 14 dni od otrzymania informacji o dokonaniu zmian Regulaminu. Pozostaje to bez wpływu na wysokość należnego Usługodawcy wynagrodzenia za wykupiony przez Użytkownika pakiet, w szczególności nie powoduje to powstania po stronie Użytkownika prawa do żądania obniżenia tego wynagrodzenia, zwolnienia Użytkownika z obowiązku jego uiszczenia, czy też prawa do jego zwrotu. Nie rodzi to także żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie Usługodawcy wobec Użytkownika.

7. Zmiana danych adresów, numerów telefonów i adresów e-mail Usługodawcy, jak również zmiana formy prawnej prowadzonej przez niego działalności, wskazanych w Regulaminie nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany tych danych dokonuje się poprzez poinformowanie Użytkownika, na podany przez niego adres e-mail.

8. Wszelkie spory wynikające z wykonywania Regulaminu będzie rozstrzygał sąd właściwe według siedziby Usługodawcy.

9. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.

10. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.