Biuro obsługi klienta: biuro@ogido.pl

Regulamin dla kandydatów

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU OGIDO SERWIS REKRUTACYJNY DLA KANDYDATÓW

(DALEJ: „REGULAMIN”)

I. DEFINICJE

Dla potrzeb Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Regulamin

oznacza niniejszy Regulamin korzystania z serwisu OGIDO serwis rekrutacyjny dla Kandydatów;

2. Usługodawca

oznacza spółkę OGIDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prószkowie, przy ul. Opolskiej 30, 46-060 Prószków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00006483060, NIP: 9910507686, REGON: 365911090, o kapitale zakładowym w wysokości 30.600,00 zł;

3. Użytkownik

oznacza osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, konsumenta w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, korzystającą z usług Serwisu;

4. Strony

oznacza łącznie Usługodawcę i Użytkownika, termin „Strona” odnosi się natomiast do każdego z tym podmiotów z osobna;

5. Serwis

oznacza serwis OGIDO serwis rekrutacyjny dostępny pod adresem https://ogido.pl/;

6. Rejestracja

oznacza proces założenia konta Użytkownika, w wyniku wprowadzenia przez Użytkownika swoich danych do Serwisu wskazanych w formularzu rejestrowym;

7. Umowa

oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Serwis, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem o treści określonej Regulaminem;

8. Aplikacja

oznacza złożone za pośrednictwem Serwisu przez Użytkownika formularza aplikacyjnego wraz z załącznikami w postaci curriculum vitae (CV) i listu motywacyjnego, w odpowiedź na zamieszczoną w Serwisie ofertę pracy;

9. Usługi

wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu. Wykaz usług stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.

10. Polityka prywatności

oznacza dokument określający zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz politykę plików „cookies”, dostępny na stronach Serwisu;

11. Polityka „cookies”

oznacza dokument określający politykę plików „cookies”, dostępny na stronach Serwisu;

12. Środki komunikacji elektronicznej

oznacza rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracuje z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, w szczególnością pocztę elektroniczną;

13. Świadczenie usług drogą elektroniczną

oznacza wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

14. Informacja handlowa

oznacza każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informację o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnienie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

II. BIURO OBSŁUGI KLIENTA

1. Użytkownik Serwisu może zgłosić Usługodawcy potrzebę uzyskania pomocy, jak również ma możliwości zgłoszenia wszelkich uwag, problemów, wątpliwości i pytań dotyczących działania serwisu OGIDO serwis rekrutacyjny na adres biuro@ogido.pl

2. Usługodawca zobowiązuje się do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy Użytkownikowi w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów związanych z działaniem i korzystaniem z serwisu OGIDO serwis rekrutacyjny, odpowiedzi na zgłoszone uwagi, wątpliwości i pytania, w terminie wynikającym z charakteru zgłoszonych problemów i możliwości technicznych ich rozwiązania.

III. REJESTRACJA

1. Użytkownik wybierający opcje korzystania z Serwisu poprzez utworzenie konta w Serwisie uzyskuje możliwości korzystania z pełnych funkcjonalności Serwisu

2. Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia korzystania z usług Usługodawcy w pełnym zakresie jest właśnie utworzenie konta Użytkownika poprzez dokonanie procesu jego rejestracji w Serwisie oraz zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu.

3. Procesu rejestracji Użytkownik może dokonać klikając w ikonę „Zalofuj się” na stronie głównej Serwisu bądź w ikonę „Zarejestruj się” w prawym górnym rogu strony głównej Serwisu, wybierając właściwą opcje.

4. W celu utworzenia konta Użytkownik musi wprowadzić do systemu dane wskazane w formularzu rejestrowym.

5. Po wprowadzeniu danych wskazanych w punkcie 3 (powyżej) Usługodawca utworzy konto Użytkownika.

6. Użytkownik dokonując procesu rejestracji wskazuje swój login (adres e-mail) i hasło.

7. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą wskazanego przez siebie loginu (adresu e-maila) i unikalnego hasła dostępu.

8. Adres e-mail Użytkownika jest powiązany z jego kontem i będzie przez Usługodawcę wykorzystywany w celu kontaktu z Użytkownikiem.

9. Użytkownik za pomocą swojego konta zarządza dostępnymi w Serwisie usługami według własnego uznania.

10. Usługodawca może odmówić utworzenia konta, a w przypadku jego utworzenia usunąć lub zablokować konto Użytkownika o wybranym przez niego nazwie, jeżeli nazwa ta jest już używana w Serwisie przez innego Użytkownika, nazwa ta jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, zawiera treści obraźliwe, wulgarne lub obsceniczne, narusza dobra osobiste osób trzecich lub Usługodawcy, narusza w jakikolwiek sposób interesy Usługodawcy, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Użytkownika na podany przez niego adres e-mail.

11. Usługodawca może odmówić utworzenia konta, w sytuacji gdy zostało one utworzone po raz kolejny przez Użytkownika, którego konto zostało poprzednio usunięte z Serwisu z przyczyn określonych w pkt VIII.13 niniejszego Regulaminu

12. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego w procesie rejestracji dane są:

 1. aktualne i zgodne z prawdą,
 2. nie wprowadzają w błąd, ani nie naruszają praw osób trzecich,
  ponadto Użytkownik oświadcza, iż:
  • Zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

13. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania podanych w procesie rejestracji danych, w szczególności tych z nich, za pomocą których Usługodawca kontaktuje się z Użytkownikiem (adres e-mail).

14. 1. Wyłączona jest jakakolwiek odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika i innych osób trzecich za jakiekolwiek następstwa i szkody spowodowane brakiem kontaktu z Użytkownikiem z przyczyn wskazanych w pkt III.12.

IV. KORZYSTANIE Z SERWISU PRZEZ UŻYTKOWNIKA BEZ DOKONANIA REJESTRACJI

1. Użytkownik może korzystać z serwisu bez dokonania procesu rejestracji i utworzenia konta Użytkownika, o której mowa w punkcie III, czy logowania do konta, korzystając z tych funkcjonalności Serwisu, które są dostępne bez utworzenia konta, czy też korzystania z konta Użytkownika.

2. Rozpoczęcie korzystanie z Serwisu przez Użytkownika w jakikolwiek sposób w opcji bez dokonania rejestracji równoznaczne jest z zaakceptowaniem treści niniejszego Regulaminu.

3. Użytkownik oświadcza, iż dane podane w formularzu aplikacyjnym lub w innych formularzu dostępnym w Serwisie są:

 1. aktualne i zgodne z prawdą,
 2. nie wprowadzają w błąd, ani nie naruszają praw osób trzecich,
  ponadto Użytkownik oświadcza, iż:
  • zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

4. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania podanych danych, w szczególności tych z nich, za pomocą których Usługodawca kontaktuje się z Użytkownikiem (adres e-mail). Użytkownik o wszelkich zmianach w zakresie tych danych powinien niezwłocznie poinformować Usługodawcę wysyłając do niego wiadomość na adres e-mail: info@ogido.pl.

5. Wyłączona jest jakakolwiek odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika i innych osób trzecich za jakiekolwiek następstwa i szkody spowodowane brakiem kontaktu z Użytkownikiem z przyczyn wskazanych w pkt IV.4.

V. WARUNKI FORMALNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystanie z serwisu wymaga spełnienie poniżej wskazanych wymogów technicznych:

 1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
 2. dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW,
 3. aktywne połączenia urządzenia z punkt „B” z siecią Internet
 4. prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w punkcie „B” przeglądarka Internetowa Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej albo Firefox w wersji 4.5 lub nowszej, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie tego urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW;
 5. włączona w używanej przeglądarce internetowej, o której mowa w punkcie e), akceptacja plików Cookie,
 6. prawidłowo zainstalowane w urządzeniu z punktu „B” oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej.

2. Istnieje możliwość uzyskania dostępu do Serwisu poprzez inne serwisy, w tym serwisy społecznościowe (Facebook, Instagram, Twitter).

3. Użytkownik może także uzyskać dostęp do Serwisu korzystając z aplikacji mobilnych Serwisu, pod warunkiem posiadania właściwego rodzaju urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu oraz do przeglądarki stron www.

4. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internet.

VI. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGA ELEKTRONICZNĄ

Zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektronicznym określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności określa zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników Serwisu OGIDO serwis rekrutacyjny w związku z korzystaniem z serwisu internetowego w domenie https://ogido.pl/ (dalej Serwis), stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

VIII. POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”:

Polityka Prywatności określa zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników Serwisu OGIDO serwis rekrutacyjny w związku z korzystaniem z serwisu internetowego w domenie https://ogido.pl/ (dalej Serwis), stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

IX. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego charakterem i przeznaczeniem, niezakłócający jego funkcjonowanie, wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

2. Użytkownik ma prawo zarządzania dostępnymi w Serwisie usługami za pośrednictwem swojego kont, w tym edytowania podanych przez siebie danych związanych z tymi usługami w każdym czasie.

3. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania dóbr osobistych, praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich.

4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający i nieutrudniający jego funkcjonowanie.

5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez niego Usługodawcy lub dowolnej osobie trzeciej na skutek wskazania nieaktualnych, niedokładnych, niepoprawnych danych w formularzach rejestracyjnych.

6. Użytkownikowi nie wolno:

 1. zamieszczać w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, wulgarnych i obscenicznych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami;
 2. zamieszczać w Serwisie treści, które w jakikolwiek sposób będą naruszały dobra osobiste Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich;
 3. zamieszczać w Serwisie reklam towarów lub usług, jak również innych treści o charakterze komercyjnym;
 4. podejmować jakichkolwiek działań mogących wpłynąć w sposób negatywny na funkcjonalność Serwisu, w szczególności poprzez ingerencję w treści umieszczone w Serwisie;
 5. wykorzystywać, kopiować, modyfikować, rozpowszechniać, transmitować jakichkolwiek treści umieszczonych w Serwisie, z wyłączeniem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku;
 6. wykorzystywać, kopiować, modyfikować, rozpowszechniać, transmitować jakichkolwiek baz danych i utworów umieszczonych w Serwisie, z wyłączeniem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku;
 7. korzystać z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników;

7. Usługodawca ma prawo do weryfikacji danych podanych przez Użytkownika, jak również kontroli treści publikowanych przez Użytkownika w Serwisie pod kątem ich zgodności z niniejszym Regulaminem.

8. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność swoich danych umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie, w szczególność poprzez nieudostępnianie tych danych osobom trzecim.

9. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania swojego konta w Serwisie osobom trzecim.

10. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z tytułu udostępnienia lub korzystania przez osoby trzecie z jego konta w Serwisie.

11. Użytkownikowi nie wolno umieszczać w Serwisie ogłoszeń pochodzących od osób trzecich.

12. Usługodawca ma prawo do weryfikacji danych podanych przez Użytkownika, jak również kontroli treści publikowanych przez Użytkownika w Serwisie pod kątem ich zgodności z niniejszym Regulaminem.

13. Usługodawca uprawniony jest do blokowania lub usuwania umieszczonych przez Użytkownika treści naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, blokowania konta Użytkownika naruszającego postanowienia niniejszego Regulaminu, a w przypadku ponownego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu może usunąć konto Użytkownika w Serwisie. Nie rodzi to żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie Usługodawcy wobec Użytkownika.

14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania działania Serwisu ze względu na konieczność przeprowadzenia czynności konserwacyjnych, aktualizacyjnych, czy też modernizacyjnych Serwis, bądź też z uwagi na wprowadzanie zmian Serwisu. Nie rodzi to żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie Usługodawcy wobec Użytkownika.

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania z Serwisu przez Użytkowników w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w tym na skutek zablokowania lub usunięcia treści naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, jak również na skutek usunięcia konta w Serwisie, jeżeli zaprzestanie świadczenia usług ma związek z działaniami Użytkownika naruszającymi postanowienia Regulaminu.

3. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści publikowane w Serwisie przez Użytkowników, które to treści naruszają prawo lub prawa osobiste osób trzecich.

4. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści publikowanych w Serwisie ofert pracy, w tym także za ich zaszeregowanie przez pracodawców do właściwych kategorii.

5. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobie trzeciej na skutek wskazania nieaktualnych, niedokładnych, niepoprawnych danych przez Użytkownika.

6. Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonanie lub nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub spowodowanych działaniem siły wyższej.

XI. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z SERWISU

Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika zarówno w opcji z rejestracją konta, jak również w opcji bez rejestracji jest wolne od jakichkolwiek opłat

XII. REKLAMACJE

1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje dotyczące działania serwisu OGIDO serwis rekrutacyjny, na adres e-mail Usługodawcy: biuro@ogido.pl

2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

3. Zgłoszenie reklamacyjny powinno zawierać, co najmniej:

 1. imię, nazwisko Użytkownika;
 2. adres e-mail;
 3. opis przedmiotu reklamacji;
 4. uzasadnienie reklamacji.

4. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu otrzymania prawidłowo zgłoszonej reklamacji

5. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie wysłana Użytkownikowi na podany w zgłoszeniu reklamacji adres do korespondencji.

6. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownego rozpatrzeniu.

XIII. ZAWARCIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z poszczególnych usług Serwisu.

2. Rozpoczęcie korzystanie przez Użytkownika z usług Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na treść niniejszego Regulaminu.

3. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.

4. Użytkownik może w każdym czasie usunąć własne konto w Serwisie.

5. Usługodawca może usunąć konto Użytkownika w poniżej wskazanych sytuacjach:

 1. Użytkownik w sposób rażący narusza postanowienia niniejszego Regulaminu,
 2. Użytkownik narusza Regulamin pomimo wcześniejszego zablokowania jego konta w Serwisie z tego powodu.

6. Usunięcie konta jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

7. Nie wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym

XIV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Użytkownik może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej na adres e-mail Usługodawcy: biuro@ogido.pl

2. Za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy uznaje się dzień nadania oświadczenia – oświadczenie takie musi zostać nadane przez Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. Posłużenie się tym wzorem nie jest obowiązkowe. Przykładowy wzór oświadczenia stanowi także załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia 7 sierpnia 2017 r.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw.

3. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie https://ogido.pl/.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na https://ogido.pl/, chyba że Usługodawca określi inny termin jego wejścia w życie.

5. Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie, Usługodawca dodatkowo poinformuję o zmianie Regulaminu, na podany przez niego adres e-mail.

6. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Użytkownika na zmianę Regulaminu ma on prawo rozwiązać Umowę, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika po uzyskaniu przez niego informacji o zmianie Regulaminu będzie równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na zmieniony Regulamin.

7. Zmiana danych adresów, numerów telefonów i adresów e-mail Usługodawcy, jak również zmiana formy prawnej prowadzonej przez niego działalności, wskazanych w Regulaminie nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany tych danych dokonuje się poprzez poinformowanie Użytkownika.

8. Wszelkie spory wynikające z wykonywania Regulaminu będzie rozstrzygał sąd właściwe według siedziby Usługodawcy.

9. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń

10. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO REGULAMINU

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

DO:

OGIDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres do doręczeń:

ul. Opolska 30, 46-040 Prószków

Adres e-mail do doręczeń:

biuro@ogido.pl

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………………………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta …………………………………………………………………………
Adres konsumenta: …………………………………………………………………………
Podpis konsumenta:

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

…………………………………………………………………………
Data: …………………………………………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.

Plik PDF do pobrania: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY