Biuro obsługi klienta: biuro@ogido.pl

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU OGIDO

 § 1. DEFINICJE

Dla potrzeb Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin korzystania z serwisu OGIDO serwis rekrutacyjny;

2. Usługodawca - oznacza spółkę OGIDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prószkowie, przy ul. Opolskiej 30, 46-060 Prószków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000648306, NIP: 9910507686, REGON: 365911090, o kapitale zakładowym w wysokości 30.600,00 zł;

3. Użytkownik
1/Pracodawca - osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność́ gospodarczą, w imieniu których w Serwisie są̨ publikowane Ogłoszenia .
2/ Kandydat - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, konsumenta w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, korzystającą z usług Serwisu;

4. Strony - oznacza łącznie Usługodawcę i Użytkownika, termin „Strona” odnosi się natomiast do każdego z tym podmiotów z osobna;

5. Serwis - oznacza serwis OGIDO serwis rekrutacyjny dostępny pod adresem https://ogido.pl;

6. Rejestracja - oznacza proces założenia konta Użytkownika, w wyniku wprowadzenia przez Użytkownika swoich danych do Serwisu wskazanych w formularzu rejestrowym;

7. Umowa - oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Serwis, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem o treści określonej Regulaminem;

8. Aplikacja - oznacza złożone za pośrednictwem Serwisu przez Kandydata formularza aplikacyjnego lub formularza aplikacyjnego wraz z załącznikami w postaci curriculum vitae (CV) i listu motywacyjnego, w odpowiedź na zamieszczoną w Serwisie ogłoszenie oraz zamieszczone przez Pracodawcę za pośrednictwem Serwisu ogłoszenia Kandydata, jak również każde inne treści zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie;

9. Usługi - wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu.

10. Polityka prywatności - oznacza dokument określający zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz politykę plików „cookies”, dostępny na stronach Serwisu;

11. Polityka „cookies” - oznacza dokument określający politykę plików „cookies”, dostępny na stronach Serwisu;

12. Środki komunikacji elektronicznej - oznacza rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracuje z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, w szczególnością pocztę elektroniczną;

13. Świadczenie usług drogą elektroniczną - oznacza wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

14. Informacja handlowa - oznacza każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informację o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnienie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

15. Podmiot Powiązany - oznacza osobę fizyczną lub prawną posiadającą siedzibę̨ lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, powiązana z Pracodawcą stosunkiem pracy lub innym rodzajem umowy obligującym Podmiot Powiązany do działania w imieniu Pracodawcy, a w szczególności do reprezentowania go oraz realizacji procesów rekrutacyjnych w Serwisie. Wszędzie w Regulaminie, gdzie nie wyróżnia się̨ osobno Pracodawcy i Podmiotu Powiązanego, pod pojęciem “Pracodawca” rozumiany jest Pracodawca i Podmiot Powiązany.

16. Konsument - oznacza Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny tj. będący osobą fizyczną, dokonującą w Serwisie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

17. Formularz rejestracyjny - oznacza formularz wypełniany przez Użytkownika niezalogowanego, służący do założenia Konta.

18. Formularz Aplikacyjny - oznacza formularz służący do składania przez Kandydata aplikacji w odpowiedzi na ogłoszenie. Formularz zawiera: pole "imię i nazwisko", "adres e-mail", "numer telefonu", opcję załączenia CV oraz (opcjonalnie) pole do wpisania dodatkowych informacji, które będą̨ przesłane Pracodawcy na adres e-mail podany w Ogłoszeniu. Prawidłowe wypełnienie Formularza Aplikacyjnego oraz akceptacja wymaganych zgód są niezbędne do prawidłowego wysłania Aplikacji.

19. Utwory - oznacza utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które będą publikowane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisów lub wybranych Usług.

20. Wizerunek - oznacza wizerunek, imię, nazwisko i cześć Użytkownika w rozumieniu art. 23 Kodeksu Cywilnego.

21. Faktura Proforma - oznacza fakturę wystawiana oraz przesyłana do Usługobiorcy przez Usługodawcę̨, w celu realizacji usług związanych z rekrutacją.

22. Konto Użytkownika – zbiór zasobów i ustawień́ dostępnych dla Użytkownika od momentu rejestracji, służących do zarzadzania Usługami, a w szczególności do publikacji, edycji oraz zarzadzania Ogłoszeniami. Utworzenie Konta Pracodawcy oraz korzystanie z niego jest bezpłatne, do momentu, w którym Pracodawca zdecyduje się̨ na Usługi Płatne.

23. Ogłoszenie / Oferta – oferta pracy opublikowana przez Pracodawcę̨ w Serwisie, mające na celu zatrudnienie Kandydata na określone stanowisko, zgodne z niniejszym Regulaminem.

24. Wnioskodawca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej wnioskującą o objęcie patronatem.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa:
  1. wymagania techniczne związane z korzystaniem z serwisu,
  2. zakres świadczonych Usług,
  3. zasady korzystania z Serwisu przez użytkownika lub wnioskodawcę bez konieczności dokonania rejestracji,
  4. zasady korzystania z Serwisu przez użytkownika wymagające dokonania rejestracji,
  5. prawa i obowiązki Użytkownika i Usługodawcy,
  6. zasady pobierania opłat za korzystanie z Serwisu,
  7. zasady odpowiedzialności,
  8. zasady wnoszenia reklamacji,
  9. zasady kontaktu z Konsultantem,
  10. zasady związane z zawarciem i rozwiązania umowy,
  11. postanowienia końcowe.
 2. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi niniejszy Regulamin bezpłatnie w Serwisie, przed zawarciem Umowy o Świadczenie Usług.
 3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień́ Regulaminu, który został mu udostępniony w sposób opisany w § 2. ust. 2 regulaminu.

§ 3. WARUNKI FORMALNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z serwisu wymaga spełnienie poniżej wskazanych wymogów technicznych:
  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz połączenia do sieci Internet,
  2. dostępu do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW.
 2. Istnieje możliwość uzyskania dostępu do Serwisu poprzez inne serwisy, w tym serwisy społecznościowe (Facebook, Instagram, Linkedin oraz Twitter).
 3. Użytkownik może także uzyskać dostęp do Serwisu korzystając z aplikacji mobilnych Serwisu, pod warunkiem posiadania właściwego rodzaju urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu oraz do przeglądarki stron www.
 4. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internet. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom oraz Użytkownikom niezalogowanym przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

§ 4. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Usługodawca świadczy w ramach Serwisu usługi dla osób:
  1. zarejestrowanych do Serwisu,
  2. niezarejestrowanych do Serwisu.
 2. Usługodawca w ramach Serwisu świadczy usługi:
  1. bezpłatne (np. aplikowanie na ogłoszenia, praktyki),
  2. odpłatne (np. dostęp do pakietu lub usług dodatkowych w ramach strefy pracodawcy), zgodnie z cennikiem zamieszczonym w niniejszym regulaminie lub na podstawie indywidualnej oferty cenowej. W przypadkach wskazanych w cenniku niektóre usługi wyceniane są indywidualnie na podstawie złożonego przez Użytkownika zamówienia lub wniosku.
 3. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich Użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz aplikacyjny, który (bez ujawniania adresu e-mail Pracodawcy) umożliwia każdemu Kandydatowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.

§ 5. KORZYSTANIE Z SERWISU PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB WNIOSKODAWCĘ BEZ DOKONANIA REJESTRACJI

 1. Użytkownik może korzystać z Serwisu bez dokonania procesu rejestracji i utworzenia konta Użytkownika, o której mowa w § 6., czy logowania do konta, korzystając z tych funkcjonalności Serwisu, które są dostępne bez utworzenia konta, czy też korzystania z konta Użytkownika.
 2. Do usług nie wymagających dokonania procesu rejestracji i utworzenia konta Użytkownika należą:
  1. aplikowanie na wolne stanowisko pracy dostępnego w zakładce „oferty pracy” (usługa bezpłatna),
  2. korzystanie z bogatego wachlarza praktyk (usługa bezpłatna),
  3. korzystanie z usług „przyznania patronatu” (usługa bezpłatna),
  4. korzystanie z usług „wpis do bazy firm” (usługa płatna).
 3. Złożenie aplikacji na wolne stanowisko pracy lub praktyki przez Kandydata następuje poprzez wypełnienie poprzez stronę Serwisu formularza aplikacyjnego zawierającego imię, nazwisko, dane adresowe, adres poczty elektronicznej oraz treść wiadomości – aplikacji. Wyłącza się możliwość złożenia aplikacji w innej formie aniżeli wyżej opisana, w tym w szczególności za pomocą portali komunikacyjnych.
 4. Do aplikacji Kandydat może dołączyć jedno CV oraz jeden list motywacyjny. Kandydat może skorzystać z kreatora CV przygotowanego przez Usługodawcę. Warunkiem złożenia aplikacji jest potwierdzenie poprzez Kandydata zapoznania się z Klauzuli do aplikacja kandydata oraz klauzulą informacyjną, regulaminem oraz polityką prywatności.
 5. Do złożenia aplikacji uprawniona na wolne stanowisko pracy uprawniona jest wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej.
 6. Użytkownik oświadcza, iż dane podane w formularzu aplikacyjnym lub w innych formularzu dostępnym w Serwisie są:
  1. aktualne i zgodne z prawdą,
  2. nie wprowadzają w błąd, ani nie naruszają praw osób trzecich,
 7. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania podanych danych, w szczególności tych z nich, za pomocą których Usługodawca kontaktuje się z Użytkownikiem (adres e-mail). Użytkownik o wszelkich zmianach w zakresie tych danych powinien niezwłocznie poinformować Usługodawcę wysyłając do niego wiadomość na adres e-mail: biuro@ogido.pl.
 8. Usługodawca może odmówić przyjęcia Kandydata na praktyki bez podania przyczyny.
 9. W ramach programu praktyk kandydat nabywa doświadczenie w zakresie:
  1. planowania, pozyskiwania i organizowania relacji z klientami,
  2. tworzenie pozytywnego wizerunku portalu medialnego,
  3. pozyskiwania informacji o klientach,
  4. obsługi klientów,
  5. budowania trwałych relacji,
  6. ewaluacji przeprowadzonych działań,
  7. współpracy z redakcją, zespołem i grupami Interesariuszy.
 10. Kandydat ma możliwość odbycia praktyk:
  1. w trybie zdalnym,
  2. pod stałą opiekę mentorską,
  3. uzyskania wiedzy i umiejętności z obszarów: budowania pozytywnego wizerunku,
  4. tworzenia długotrwałych relacji,
  5. obsługi klienta,
  6. zarządzania,
  7. planowania,
  8. współpracy z klientami,
  9. prowadzenia ewaluacji działań,
  10. współpracy z poszczególnymi podmiotami uczestniczącymi w procesie tworzenia portalu pracy
 11. Kandydat po zakończonych praktykach otrzyma zaświadczenie i/lub referencje w formie elektronicznej.
 12. W ramach usługi „przyznania patronatu” Wnioskodawca sporządza informacje o patronacie oraz sprawozdanie z wydarzenia), któremu udzielony był patronat (załączając do niej dokumentację prasowa), które zostaną udostępnione do publicznej wiadomości poprzez portale informacyjne, stronę www oraz portale społecznościowe. Usługodawca udziela patronatów dla:
  1. Seminariów,
  2. Sympozjów,
  3. Warsztatów,
  4. Konferencji,
  5. Targów,
  6. Employer Brandingu,
  7. eventów społecznych,
  8. promocji nowych rozwiązań,
  9. kampanii społecznych,
  10. kampanii CSR,
  11. kampanii marketingu zaangażowanego społecznie,
  12. innych, wpisujących się w działalność portalu.
 13. W ramach usługi „przyznania patronatu” Usługodawca udziela Wnioskodawcy patronatu na wnioskowane przez niego wydarzenie, o którym mowa w § 5. ust. 10 niniejszego regulaminu.
 14. Usługodawca może odmówić przyznania patronatu bez podania przyczyny.
 15. Wnioski o patronat Wnioskodawca mogą kierować na adres poczty elektronicznej Usługodawcy biuro@ogido.pl wpisując w temacie wiadomości „Wniosek o przyznanie patronatu”.
 16. Warunki udostępnienia materiałów promocyjnych w tym warunki na jakich przyznawany jest patronat ustalane są pomiędzy Wnioskodawcą a Usługodawcą w drodze wzajemnych uzgodnień.
 17. Wnioski należy składać nie później niż na miesiąc przed planowanym wydarzeniem.
 18. Wnioskodawcy zobowiązany jest do przesłania Usługodawcy w formie elektronicznej sprawozdania z wydarzenia według wzorca zaakceptowanego przez Usługodawcę, w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie po zakończeniu wydarzenia, w wersji elektronicznej na adres poczty elektrycznej biuro@ogido.pl
 19. W ramach usługi „wpis do bazy firm” Usługodawca dokonuje wpisu Użytkownik do bazy rekomendowanych firm.
 20. Wnioski o wpis do bazy firm Użytkownik kieruje na adres poczty elektronicznej Usługodawcy biuro@ogido.pl wpisując w temacie wiadomości „Wniosek o wpis do bazy firm”.

§ 6. KORZYSTANIE Z SERWISU PRZEZ UŻYTKOWNIKA PO DOKONANIU REJESTRACJI

 1. Użytkownik może korzystać z usług opisanych w § 6. ust. 2 niniejszego Regulaminu po dokonaniu procesu rejestracji i utworzenia konta Użytkownika, korzystając z dostępnych funkcji konta Użytkownika.
 2. Do usług wymagających przeprowadzenia procesu rejestracji i utworzenia konta Użytkownika należą:
  1. korzystanie z strefy pracownika (usługa bezpłatna),
  2. korzystanie z strefy pracodawcy (usługa płatna, za wyjątkiem rejestracji konta w strefie pracodawcy, posiadania konta oraz korzystania z pakietu Try&Buy, które to usługi są sługami nieodpłatnymi- weryfikacja Pracodawcy następuje poprzez podanie numeru NIP),
  3. korzystanie z usług dodatkowo płatnych w ramach zakupionego pakietu(usługa płatna).
 3. Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia korzystania z usług Usługodawcy w pełnym zakresie jest utworzenie konta Użytkownika poprzez dokonanie procesu jego rejestracji w Serwisie oraz zaakceptowanie warunków świadczenia usług przez Serwis, w tym udzielenia niezbędnych zgód.
 4. W celu utworzenia konta Użytkownik musi wprowadzić do systemu dane wskazane w formularzu rejestrowym lub przeprowadzić rejestrację przez social media (Facebook albo Google).
 5. Użytkownik dokonując procesu rejestracji wskazuje swój login (adres e-mail) i hasło. Hasło powinno składać się z min. 8 znaków. Zaleca się by składało się ono ze znaków: małe litery, wielkie litery, cyfry, znaki specjalne.
 6. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą wskazanego przez siebie loginu (adresu e-maila) i unikalnego hasła dostępu.
 7. Adres e-mail Użytkownika jest powiązany z jego kontem i będzie przez Usługodawcę wykorzystywany w celu kontaktu z Użytkownikiem, w tym w celu przekazania faktur pro forma lub w celach marketingowych.
 8. Na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wysyłany jest mail aktywacyjny w celu potwierdzenia założenia Konta. Użytkownik może w każdym momencie od momentu otrzymania linku aktywacyjnego dokonać potwierdzenia założenia Konta. Potwierdzenie założenia Konta zapewnia Użytkownikowi dostęp do Konta i możliwość korzystania z Usług, które wymagają założenia Konta. Po przesłaniu do Użytkownika linku aktywacyjnego, Usługodawca może przesyłać Użytkownikowi, na wskazany adres poczty elektronicznej, komunikat przypominający o konieczności potwierdzenia założenia Konta.
 9. W przypadku utraty hasła Użytkownik może zresetować hasło naciskając przycisk „resetuj”. nowe hasło zostanie automatycznie przesłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Użytkownik zobowiązany do wprowadzenia zmiany hasła po dokonaniu logowania na podstawie hasła odblokowującego.
 10. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym lub uzyskiwany przez Usługodawcę w przypadku dokonania przez Użytkownika Uwierzytelnienia. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie.
 11. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem związanej ze świadczeniem Usług.
 12. Użytkownik za pomocą swojego konta zarządza dostępnymi w Serwisie usługami według własnego uznania.
 13. Po poprawnym wprowadzeniu danych zostanie utworzone konto Użytkownika.
 14. Usługodawca może usunąć lub zablokować konto Użytkownika o wybranym przez niego nazwie, jeżeli nazwa ta jest już używana w Serwisie przez innego Użytkownika, nazwa ta jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, zawiera treści obraźliwe, wulgarne lub obsceniczne, narusza dobra osobiste osób trzecich lub Usługodawcy, narusza w jakikolwiek sposób interesy Usługodawcy, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Użytkownika na podany przez niego adres e-mail. Nie ma możliwości zarejestrowania nowego konta na adres mailowy uprzednio zarejestrowany w Serwisie.
 15. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 16. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.
 17. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Ogłoszenia.
 18. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego w procesie rejestracji dane są:
  1. aktualne i zgodne z prawdą,
  2. nie wprowadzają w błąd, ani nie naruszają praw osób trzecich, ponadto Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 19. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania podanych w procesie rejestracji danych, w szczególności tych z nich, za pomocą których Usługodawca kontaktuje się z Użytkownikiem (adres e-mail).
 20. Wyłączona jest jakakolwiek odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika i innych osób trzecich za jakiekolwiek następstwa i szkody spowodowane brakiem kontaktu z Użytkownikiem.
 21. Użytkownik korzystający z usług oferowanych w związku z funkcjonowaniem Serwisu zapewnia, że jest uprawniony do korzystania z podawanych, zapisywanych lub publikowanych danych kontaktowych (adres e-mail, numeru telefonu, itp.). Dane kontaktowe podane podczas korzystania z usług Serwisu mogą być wykorzystywane do prowadzenia stosownej komunikacji przez Usługodawcę. Usługodawca zastrzega możliwość prowadzenia stosownej komunikacji związanej bezpośrednio ze świadczonymi usługami. Kontakty o charakterze marketingowym odbywają się na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika. Udzieloną zgodę można wycofać lub w dowolnym momencie.
 22. Rejestracji do strefy pracownika można dokonać przez social media (Facebook albo Google) lub poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zawierającego imię, nazwisko, dane adresowe, adres poczty elektronicznej oraz nadanie hasła (hasło powinno składać się z min. 8 znaków. Zaleca się by składało się ono ze znaków: małe litery, wielkie litery, cyfry, znaki specjalne). Warunkiem rejestracji do strefy pracownika jest wyrażenie poprzez Kandydata:
  1. zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacyjnym.
  2. zgody na otrzymywanie ofert pracy za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  3. zgody na udostępnienie danych osobowych innym podmiotom w celu rekrutacyjnym,
  4. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptują jego postanowień.
 23. Kandydat może dodać do swojego serwisu pracownika dane dotyczące doświadczenia zawodowego, zdjęcie (w zakładce moje CV), lub też skorzystać z darmowego kreatora CV. Kandydat może w zakładce „moje aplikacje” obserwować ogłoszenia, na które aplikował, w tym podejrzeć treść złożonego CV lub listu motywacyjnego. W zakładce „rekomendowane oferty” Kandydat może natomiast otrzymywać ogłoszenia odpowiadające wskazanym kryteriom. W zakładce ulubione natomiast Kandydat ma możliwość m.in. zapisania wybranej oferty oraz porównania jej z innymi.
 24. Rejestracji do strefy pracodawcy można dokonać przez social media (Facebook albo Google) lub poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zawierającego imię, nazwisko, dane adresowe, adres poczty elektronicznej oraz nadanie hasła (hasło powinno składać się z min. 8 znaków. Zaleca się by składało się ono ze znaków: małe litery, wielkie litery, cyfry, znaki specjalne). Warunkiem rejestracji do strefy pracodawcy jest wyrażenie poprzez Pracodawcę:
  1. wyrażenie przez Pracodawcę zgody na przesyłanie na informacji handlowych (w tym marketingowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telefonicznej.
  2. zapoznanie się i akceptacja postanowień polityki prywatności serwisu OGIDO serwis rekrutacyjny,
  3. zapoznanie się i akceptacja postanowień Regulaminu serwisu OGIDO serwis rekrutacyjny.
   Weryfikacja Pracodawcy następuje poprzez podanie przez niego numeru NIP.
 25. W ramach strefy pracodawcy pracodawca może:
  1. moderować swe dane w zakładce „mój profil”,
  2. śledzić złożone zamówienia i odbierać wystawione faktury VAT w zakładce „zamówienia i faktury”,
  3. śledzić nadesłane CV w zakładce nadesłane CV,
  4. obserwować wybrane CV Kandydatów w zakładce „wybrane CV”,
  5. dokonywać wyboru i zamawiać dodatkowe usługi w zakładce „usługi premium”,
  6. obserwować swe ogłoszenia o pracę w zakładce „ogłoszenia o pracę”.
 1. W ramach strefy pracodawcy pracodawca może skorzystać z oferty Usługodawcy ramach jednego z następujących pakietów:
 

Pakiet try&buy

Pakiet Vip

Pakiet Gold

Pakiet Silver

Ilość ogłoszeń

1 szt.

No limit
ważność 1 miesiąc

15 szt.

10 szt.

Ilość dni publikacji ogłoszenia

30 dni

30 dni

30 dni

30 dni

Zawartość pakietu

       

Wyróżnienie ogłoszenia na

stronie głównej

x

10 szt.

4 szt.

2 szt.

Wyróżnienie ogłoszenia na górze

x

10 szt.

4 szt.

2 szt.

Wyróżnienie na górze kategorii

x

10 szt.

4 szt.

2 szt.

Odświeżenie co 5 dni 

x

10 szt.

4 szt.

2 szt.

Odświeżenie oferty

x

10 szt.

4 szt.

2 szt.

Super oferta

x

10 szt.

4 szt.

2 szt.

Logo

x

15 szt.

10 szt.

5 szt.

Grafika w ogłoszeniu

x

15 szt.

10 szt.

5 szt.

Dodatkowa lokalizacja

x

15 szt.

10 szt.

5 szt.

Promowanie w Social Media

x

x

X

x

Dostęp do strefy pracodawcy 24h

x

x

x

x

Mailing do bazy kandydatów

x

x

x

x

Samodzielne zamieszczanie ogłoszenia

x

x

x

x

Nielimitowany dostęp do przesłanych aplikacji

x

x

x

x

Edycja treści ogłoszeń

x

x

x

x

Wpis do bazy firm

x

x

x

x

Rekomendowany pracodawca

x

x

x

x

Pomoc konsultanta

x

x

x

x

 1. Opis usług w ramach pakiet, które pracodawca otrzymuje bezpłatnie w pakiecie:

 

Opis usługi

Pomoc konsultanta

Możliwość skorzystania z „usługi pomocy z konsultantem” OGIDO, który postara się udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania lub pomóc w rozwiązaniu problemu, poprzez kontakt telefoniczny nr tel. 722002940 w godz. 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku oraz poprzez e-mail na adres biuro@ogido.pl
 W tym celu skontaktuje się konsultant z osobą wskazaną w zapytaniu w przeciągu 3 dni roboczych.

Samodzielne zamieszczanie ogłoszenia

Samodzielne edytowanie treści ogłoszenia oraz jego publikowanie w serwisie.

Edycja treści ogłoszeń

Możliwość edycji treści ogłoszenia w czasie do 24h od jego publikacji – nie dotyczy nagłówka w treści ogłoszenia.

Nielimitowany dostęp do przesłanych aplikacji

Po otrzymaniu CV na podane ogłoszenia, Pracodawca ma stały dostęp do przesłanej aplikacji do momentu posiadania aktywnego konta w serwisie

Mailing do bazy kandydatów

Wysyłka e-mailowa aktualnych ofert pracy do bazy kandydatów na portalu pracy.

Promowanie
w social media

Publikacja postów w social media dotycząca ofert pracy w danym kraju.

Dostęp do Strefy Pracodawcy

 Pracodawca posiada 24h dostęp do panelu pracodawcy

Rekomendowany pracodawcy

Zamieszczenie logotypu firmy na głównej stronie portalu z przekierowaniem na stronę firmy. Usługa uruchomiona zostanie po przesłania logotypu na adres biuro@ogido.pl

 1. Pracodawca może zamówić następujące dodatkowe usługi do już wybranych pakietów (skorzystanie z dodatkowej usługi w czasie obowiązywania publikacji ogłoszenia nie ma wpływu na czas trwania publikacji i wygasa z dniem zakończenia jego publikacji):

 

Opis usługi

Wyróżnienie na stronie głównej

Usługa pozwala na wyróżnienie oferty Pracodawcy poprzez pozycjonowanie oferty na stronie głównej serwisu. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem strefy pracodawcy i opłaceniu faktury pro forma bądź dokonaniu płatności za pośrednictwem sytemu rozliczeniowego PayPal lub PayU Usługodawca pozycjonuje ofertę na stronie głównej serwisu (na głównej stronie pod wyszukiwarką ofert na zasadzie „slajdera”).

Wyróżnienie ogłoszenia na górze strony

Usługa pozwala na wyróżnienie oferty Pracodawcy poprzez pozycjonowanie oferty na stronie z ofertami pracy. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem strefy pracodawcy i opłaceniu faktury pro forma bądź dokonaniu płatności za pośrednictwem sytemu rozliczeniowego PayPal lub PayU Usługodawca pozycjonuje ofertę na stronie głównej serwisu (na głównej stronie pod wyszukiwarką ofert).

Wyróżnienie na górze kategorii

Usługa pozwala na wyróżnienie oferty Pracodawcy poprzez pozycjonowanie jej w wybranej przez Pracodawcę kategorii. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem strefy pracodawcy i opłaceniu faktury pro forma bądź dokonaniu płatności za pośrednictwem sytemu rozliczeniowego PayPal lub PayU oferta Użytkownika wśród pierwszych w danej kategorii wyszukiwania (decyduje kolejność wprowadzenia ogłoszenia).

Odświeżenie co 5 dni

Usługa pozwala na wyróżnienie oferty Pracodawcy poprzez pozycjonowanie. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem strefy pracodawcy i opłaceniu faktury pro forma bądź dokonaniu płatności za pośrednictwem sytemu rozliczeniowego PayPal lub PayU.

Odświeżenie oferty

Usługa pozwala na przedłużenie ważności publikacji oferty, która po okresie publikowania w Serwisie automatycznie odświeży się na kolejny okres. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem strefy pracodawcy i opłaceniu faktury pro forma bądź dokonaniu płatności za pośrednictwem sytemu rozliczeniowego PayPal lub PayU.

Super oferta

Usługa pozwala na wyróżnienie oferty Pracodawcy poprzez oznaczeniem jej mianem (znacznikiem) „super oferta”. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem strefy pracodawcy i opłaceniu faktury pro forma bądź dokonaniu płatności za pośrednictwem sytemu rozliczeniowego PayPal lub PayU płatności Pracodawca nabywa prawo do oznaczenia oferty oznaczeniem „super oferta”.

Dodatkowa lokalizacja

Usługa pozwala na wielokrotne wyświetlanie oferty w serwisie. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem strefy pracodawcy i opłaceniu faktury pro forma bądź dokonaniu płatności za pośrednictwem sytemu rozliczeniowego PayPal lub PayU.

Logo

Usługa pozwala na uatrakcyjnienie oferty Pracodawcy poprzez umieszczenie w ofercie loga. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem strefy pracodawcy i opłaceniu faktury pro forma bądź dokonaniu płatności za pośrednictwem sytemu rozliczeniowego PayPal lub PayU Pracodawca nabywa prawo do wprowadzenia oferty opatrzonej logiem firmy Pracodawcy.

Grafika w ogłoszeniu

Usługa pozwala na uatrakcyjnienie oferty Pracodawcy poprzez wprowadzenie grafiki o wymiarach  810x540.  Zamieszczanie w Serwisie grafiki, nie może zawierać informacji, które pośrednio lub bezpośrednio pozwalają na aplikowanie na ogłoszenie, w inny sposób niż za pośrednictwem Serwisu Usługodawcy. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem strefy pracodawcy i opłaceniu faktury pro forma bądź dokonaniu płatności za pośrednictwem sytemu rozliczeniowego PayPal lub PayU Pracodawca nabywa prawo do opublikowania oferty zawierającej odpowiednie modyfikacje graficzne.

Dodatkowe ogłoszenie oraz usługi w ramach pakietu

W ramach pakietu Pracodawca nabywa określoną ilość ogłoszeń. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem strefy pracodawcy i opłaceniu faktury pro forma bądź dokonaniu płatności za pośrednictwem sytemu rozliczeniowego PayPal lub PayU.

 1. W ramach strefy pracodawcy pracodawca może skorzystać z oferty Usługodawcy w ramach zakupu pojedynczych ogłoszeń:
 

30 dni

45 dni

60 dni

Ilość ogłoszeń

1 szt.

1 szt.

1 szt.

Ilość dni publikacji

30 dni

45 dni

60 dni

 1. W przypadku wykupienia usług pojedynczych Pracodawca otrzymuje dostęp do usług dodatkowych opisanych w pkt. 28 i 29.

§ 7. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności określa zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników Serwisu OGIDO serwis rekrutacyjny w związku z korzystaniem z serwisu internetowego w domenie https://ogido.pl/ (dalej Serwis).

§ 8. POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”:

Polityka Prywatności określa zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników Serwisu OGIDO serwis rekrutacyjny w związku z korzystaniem z serwisu internetowego w domenie https://ogido.pl/ (dalej Serwis).

§ 9. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA I USŁUGODAWCY

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego charakterem i przeznaczeniem, niezakłócający jego funkcjonowanie, wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik zarejestrowany ma prawo zarządzania dostępnymi w Serwisie usługami za pośrednictwem swojego kont, w tym edytowania podanych przez siebie danych związanych z tymi usługami w każdym czasie.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania dóbr osobistych, praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz innych Użytkowników oraz osób trzecich.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający i nieutrudniający jego funkcjonowanie.
 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez niego Usługodawcy lub dowolnej osobie trzeciej na skutek wskazania nieaktualnych, niedokładnych, niepoprawnych danych w formularzach rejestracyjnych.
 6. Użytkownikowi nie wolno:
  1. zamieszczać w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, wulgarnych i obscenicznych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami;
  2. zamieszczać w Serwisie treści, które w jakikolwiek sposób będą naruszały dobra osobiste Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich;
  3. zamieszczać w Serwisie reklam towarów lub usług, jak również innych treści o charakterze komercyjnym;
  4. podejmować jakichkolwiek działań mogących wpłynąć w sposób negatywny na funkcjonalność Serwisu, w szczególności poprzez ingerencję w treści umieszczone w Serwisie;
  5. wykorzystywać, kopiować, modyfikować, rozpowszechniać, transmitować jakichkolwiek treści umieszczonych w Serwisie, z wyłączeniem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku;
  6. wykorzystywać, kopiować, modyfikować, rozpowszechniać, transmitować jakichkolwiek baz danych i utworów umieszczonych w Serwisie, z wyłączeniem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku;
  7. korzystać z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników;
  8. zamieszczać w Serwisie ogłoszeń o prace zawierających informacje, które pośrednio lub bezpośrednio pozwalają na aplikowanie na ogłoszenie, w inny sposób niż za pośrednictwem Serwisu Usługodawcy (np. zamieszczanie numeru telefonu, adres E-Mail, linku lub innych danych kontaktowych).
 7. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z Usług związanych z publicznym udostępnieniem w Serwisach swojego Wizerunku, na podstawie art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik wyraża zgodę na jego nieodpłatne utrwalanie, zwielokrotnienie i rozpowszechnienie przez Usługodawcę. Usługodawca oświadcza, że Wizerunek będzie wykorzystywany w celu poprawnej realizacji Usług, identyfikacji Użytkownika lub w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Usługodawcy.
 8. Użytkownik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Utworów. Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji na czas realizacji Usług, zezwalającej na korzystanie z Utworów na następujących polach eksploatacji, obejmujących w szczególności: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet.
 9. W przypadku utrwalenia Wizerunku w ramach Utworu będzie on zwielokrotniany i rozpowszechniany przez Usługodawcę na polach eksploatacji określonych powyżej.
 10. Usługodawca ma prawo do weryfikacji danych podanych przez Użytkownika, jak również kontroli treści publikowanych przez Użytkownika w Serwisie pod kątem ich zgodności z niniejszym Regulaminem.
 11. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność swoich danych umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie, w szczególność poprzez nieudostępnianie tych danych osobom trzecim.
 12. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania swojego konta w Serwisie osobom trzecim.
 13. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z tytułu udostępnienia lub korzystania przez osoby trzecie z jego konta w Serwisie.
 14. Użytkownikowi nie wolno umieszczać w Serwisie ogłoszeń pochodzących od osób trzecich.
 15. Usługodawca ma prawo do weryfikacji danych podanych przez Użytkownika, jak również kontroli treści publikowanych przez Użytkownika w Serwisie pod kątem ich zgodności z niniejszym Regulaminem.
 16. Usługodawca uprawniony jest do blokowania lub usuwania umieszczonych przez Użytkownika treści naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, blokowania konta Użytkownika naruszającego postanowienia niniejszego Regulaminu, a w przypadku ponownego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu może usunąć konto Użytkownika w Serwisie. Nie rodzi to żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie Usługodawcy wobec Użytkownika.
 17. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania działania Serwisu ze względu na konieczność przeprowadzenia czynności konserwacyjnych, aktualizacyjnych, czy też modernizacyjnych Serwis, bądź też z uwagi na wprowadzanie zmian Serwisu. Nie rodzi to żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie Usługodawcy wobec Użytkownika.
 18. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, zgodnie z bieżącymi możliwościami technologicznymi.
 19. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu;
  2. wysyłanie na adres elektroniczny Użytkownika komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług;
  3. weryfikacji poprawności danych rejestracyjnych Pracodawcy podanych w trakcie zakładania Konta Pracodawcy. W przypadku podania danych rejestracyjnych niezgodnych ze stanem faktycznym, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Pracodawcy po uprzednim powiadamianiu Pracodawcy i zakreśleniu mu odpowiedniego terminu na wskazanie danych zgodnych ze stanem faktycznym;
  4. modyfikacji świadczonych Usług (z wykluczeniem zmian w okresie trwania umowy), a w szczególności narzędzi oraz sposobu działania Serwisu;
  5. korekty treści i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
  6. usuniecie z Serwisu innych niż̇ Oferta treści udostępnianych przez Użytkownika w Serwisie, jeśli treści te naruszają̨ postanowienia niniejszego Regulaminu;
  7. usunięcia z Serwisu Ogłoszeń́ bez podania przyczyny.
 20. Usługodawca reaguje na zgłoszenia Pracodawcy określone w niniejszym Regulaminie w ciągu 3 dni roboczych od ich otrzymania. Zgłoszenia otrzymane w terminie od piątku godziny 16.00 do niedzieli godziny 24.00 zostaną̨ rozwiązane do końca poniedziałku. W przypadku przesłania zgłoszenia w dni ustawowo wolne od pracy, dyspozycja zostanie zrealizowana najpóźniej do końca 3 dnia roboczego.
 21. Pracodawca zarządza swoimi Usługami za pośrednictwem Strefy Pracodawcy.
 22. Pracodawca ma prawo samodzielnie za pomocą̨ dostępnych w Serwisie formularzy zamieszczać́ unikalne Oferty, które muszą być́ zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, niniejszym Regulaminem oraz dobrymi obyczajami.
 23. Opublikowana Oferta może dotyczyć́ tylko jednego stanowiska pracy oraz jednego kraju (z uwzględnieniem kilku miejscowości).
 24. Pracodawca może dowolnie edytować ofertę pracy do 24h, edycja nie obejmuje „nagłówka” w ofercie pracy.
 25. Usługodawca zastrzega sobie prawo do poprawienia błędnie skategoryzowanej Oferty lub przerwanie jej publikacji, bez uprzedniego poinformowania Pracodawcy.
 26. Zabronione jest publikowanie w treści Oferty zapisów dotyczących sposobu aplikacji na Ofertę innego niż̇ Serwisu
 27. Pracodawca nie może publikować́ ogłoszeń́:
  1. innych niż̇ Oferty Pracy;
  2. wprowadzających użytkowników w błąd i/lub zawierających nieprawdziwe informacje;
  3. noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji;
  4. nie zawierających danych Pracodawcy, w którego imieniu umieszczona została Oferta, za wyjątkiem pracodawcy ukrytego;
  5. niezrozumiałych i chaotycznych;
  6. dyskryminujących Kandydatów pod jakimkolwiek względem;
  7. wymagających od Kandydata wniesienia jakichkolwiek opłat;
  8. wzbudzających podejrzenie oszustwa i/lub naruszających prawo Rzeczypospolitej Polskiej i Wspólnoty Europejskiej.
 28. W razie nieprzestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Ofert bez powiadamiania Pracodawcy.

§ 10. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Z tytułu korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłat, zgodnie z Cennikiem dostępnym poniżej:

I. Usługi dostępne w ramach pakietu

Pakiet

1 ogłoszenie

No limit ważny 1 miesiąc

15 ogłoszeń

10 ogłoszeń

TRY & BUY

Pakiet VIP

Pakiet Gold

Pakiet Silver

Cena

0 zł/ 30 dni

500 zł/netto

350zł/netto

250zł/netto

II. Usługi dodatkowo płatne możliwe do wykorzystania w ramach pakietu: 

Czas trwania usługi

5 dni

10 dni

15 dni

Nazwa usługi

     

Wyróżnienie ogłoszenia na stronie głównej

10 zł

15 zł

20 zł

Wyróżnienie ogłoszenia na górze

10 zł

15 zł

20 zł

Wyróżnienie na górze kategorii

10 zł

15 zł

20 zł

       

Czas trwania usługi

30 dni

45 dni

60 dni

Nazwa usługi

     

Odświeżenie co 5 dni

5 zł

10 zł

15 zł

Super oferta

5 zł

10 zł

15 zł

Logo

5 zł

10 zł

15 zł

Grafika w ogłoszeniu

5 zł

10 zł

 15 zł

Dodatkowa lokalizacja

 5 zł

10 zł

15 zł

Ukryta rekrutacja

5 zł

10 zł

15 zł

* Pracodawca może zamówić dodatkowe usługi do już wybranych pakietów przy czym skorzystanie z dodatkowej usługi w czasie obowiązywania publikacji ogłoszenia nie ma wpływu na czas trwania publikacji i wygasa z dniem zakończenia jego publikacji.

III. Usługi dostępne w ramach pojedynczego ogłoszenia.

Ogłoszenie

30

45

60

Czas publikacji

30 dni

45 dni 

60 dni

Cena

30 zł

45 zł

60 zł

       
   

Czas trwania usługi

5 dni

10 dni

15 dni

Nazwa usługi

     

Wyróżnienie ogłoszenia na stronie głównej

10 zł

15 zł

20 zł

Wyróżnienie ogłoszenia na górze

10 zł

15 zł

20 zł

Wyróżnienie na górze kategorii

10 zł

15 zł

20 zł

   

Czas trwania usługi

30 dni

45 dni

60 dni

Nazwa usługi

     

Odświeżenie co 5 dni

5 zł

10 zł

15 zł

Super oferta

5 zł

10 zł

15 zł

Logo

5 zł

10 zł

15 zł

Grafika w ogłoszeniu

5 zł

10 zł

15 zł

Dodatkowa lokalizacja

5 zł

10 zł

15 zł

Ukryta rekrutacja

5 zł

10 zł

15 zł

 1. Podane ceny są cenami netto w PLN, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Za usługi dostępne w Serwisie opłat dokonuje sią poprzez wybranie usługi i dokonanie za nią płatności.
 3. Dokonują płatność z tytułu korzystania z Serwisu Użytkownik ma możliwość rozliczenia transakcji poprzez wybór jednej z poniżej wskazanych sposobów płatności:
  1. przelew bankowy, na podstawie wystawionej przez Usługodawcę i przekazanej Użytkownikowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej faktury pro forma, na co Użytkownik wyraża zgodę akceptując niniejszy Regulamin,
  2. płatność za pośrednictwem sytemu rozliczeniowego PayPal lub PayU;
   Usługodawca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów w związku z powyższymi formami płatności (np. opłaty za przelewy bankowe).
 4. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy kwotą Usługi.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z księgowania na kontach bankowych.
 6. Faktura zostanie wystawiona w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Usługodawcę płatności.
 7. Faktura będzie dostępna po zalogowaniu w strefie pracodawcy w wersji elektronicznej do pobranie, na co Użytkownik wyraża zgodę akceptując niniejszy Regulamin.
 8. Faktury w formie elektronicznej będą dostępne w strefie pracodawcy w wersji elektronicznej do momentu likwidacji konta.
 9. W razie innych ustaleń́ z Pracodawcą jest możliwe przesłanie faktury pocztą tradycyjną.
 10. Ceny Usług i ich opis mają charakter jedynie informacji handlowych i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Użytkownik składając zamówienie na zakup Usług składa ofertę kupna określonego produktu za cenę i na warunkach podanych w Serwisie, która staje się wiążąca dopiero z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji przez Usługodawcę.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłat lub zmiany zakresu funkcji w ramach danych Usług. Ceny podane w Serwisie obowiązują̨ do czasu ich zmiany.
 12. W przypadku którejkolwiek z powyższych zmian, Usługodawca powiadomi uprzednio o tym fakcie Użytkownika drogą elektroniczną. Użytkownik nie jest zobligowany w takiej sytuacji do kontynuowania współpracy z Serwisem, co nie stanowi podstawy do zwrotu poniesionych kosztów za wykorzystane Usługi.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia czasowych promocji na Usługi, obowiązujących do ustalonego terminu lub do odwołania. O warunkach promocji będzie informował Użytkownika za pośrednictwem komunikatów w Serwisie i/lub drogą mailową.
 14. Usługodawca nie przewiduje zwrotów kosztów zakupu Usług Płatnych w Serwisie, jeśli Usługa została prawidłowo zrealizowana.
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o nowych Usługach, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu oraz wprowadzania w nich zmian.

§ 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego oraz praw konsumentów wynikających z powszechnie obowiązków przepisów prawa, w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za:
  1. szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania z Serwisu przez Użytkowników w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
  2. szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w tym na skutek usunięcia Konta Użytkownika, który narusza Regulamin;
  3. szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w tym na skutek zablokowania lub usunięcia treści naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, jak również na skutek usunięcia konta w Serwisie, jeżeli zaprzestanie świadczenia usług ma związek z działaniami Użytkownika naruszającymi postanowienia Regulaminu.
  4. utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Użytkownika,
  5. za treści publikowane w Serwisie przez Użytkowników, które to treści naruszają prawo lub prawa osobiste osób trzecich.
  6. szkody wyrządzone osobie trzeciej na skutek wskazania nieaktualnych, niedokładnych, niepoprawnych danych przez Użytkownika.
  7. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),
  8. niewykonanie lub nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub spowodowanych działaniem siły wyższej
  9. brak kontaktu ze strony Pracodawcy z Kandydatem np. po złożeniu CV.
 2. Usługodawca niezalogowany zobowiązany są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności na skutek działania siły wyższej.
 3. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych wykorzystywanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisów i uniemożliwił dostęp do takich danych lub informacji, nie ponosi względem nich odpowiedzialności za powstałą szkodę.
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialnością̨ za treść́ Oferty Pracy, w tym posiadanie prawa do posługiwania się̨ nazwą własną Pracodawcy umieszczoną w Ofercie Pracy.

§ 12. REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamację w sprawach dotyczących realizacji Usług,
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 3. Reklamację należy składać:
  1. na adres Usługodawcy: OGIDO sp. z o.o. ul. Opolskiej 30, 46-060 Prószków,
  2. na adres poczty elektronicznej: biuro@ogido.pl.
 4. Zgłoszenie reklamacyjny powinno zawierać, co najmniej:
  1. imię, nazwisko Użytkownika;
  2. adres e-mail;
  3. opis przedmiotu reklamacji;
  4. uzasadnienie reklamacji.
 5. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu otrzymania prawidłowo zgłoszonej reklamacji.
 6. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie wysłana Użytkownikowi na podany w zgłoszeniu reklamacji adres poczty elektronicznej do korespondencji.
 7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownego rozpatrzeniu.

§ 13. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

 1. Użytkownik mogą kontaktować się z Usługodawcą we wszelkich sprawach związanych z korzystaniem z Serwisów: pisemnie na adres Usługodawcy: OGIDO sp. z o.o. ul. Opolskiej 30, 46-060 Prószków, mailowo na adres: biuro@ogido.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 722 002 940.
 2. Dodatkowo Pracodawca ma możliwość skorzystania z „usługi pomocy z konsultantem” OGIDO, OGIDO postara się udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania lub pomóc w rozwiązaniu problemu. W tym celu skontaktuje się on z osoba wskazaną w zapytaniu w przeciągu 3 dni roboczych.
 3. Opłata dla Użytkownika oraz Użytkownika niezalogowanego za połączenie z numerami telefonów wskazanymi powyżej nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany.
 4. Usługodawca dołoży starań by udzielni odpowiedzi na wszelkie pytanie w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze.

§ 14. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą założenia konta Pracodawcy.
 2. Do zawarcia umowy z Kandydatem niezalogowanym dochodzi, w chwili skorzystania z dowolnych usług Serwisu, a w szczególności skorzystania z formularza aplikacyjnego.
 3. Rozpoczęcie korzystanie przez Użytkownika z usług Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na treść niniejszego Regulaminu.
 4. Umowa na usługi płatne zostaje zawarta na czas określony lub nieokreślony zgodnie z ofertą Usługodawcy. Umowa na usługi bezpłatne obejmujące możliwość aplikowania przez kandydata na stanowiska pracy zawierana jest na czas nieoznaczony.
 5. Umowa pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem może zostać rozwiązana przez każdą ze stron. W tym celu Użytkownik może usunąć swe konto w Serwisie.
 6. Rozwiązanie umowy pozostaje bez wpływu na wysokość należnego Usługodawcy wynagrodzenia za wykupiony przez Pracodawcę pakiet, w szczególności nie powoduje to powstania po stronie Pracodawcy prawa do żądania obniżenia tego wynagrodzenia, zwolnienia Pracodawcy z obowiązku jego uiszczenia, czy też prawa do jego zwrotu. Nie rodzi to także żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie Usługodawcy wobec Pracodawcy.
 7. Kandydat może odstąpić od Umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy poprzez wysłanie maila na adres e-mail biuro@ogido.pl lub usunąć swe konto w Serwisie. Za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy uznaje się dzień nadania oświadczenia – oświadczenie takie musi zostać nadane przez Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, w tym usunąć Konto Użytkownika, w następujących przypadkach:
  1. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
  2. powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest nieprawdziwa, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  3. umieszczania w Serwisie lub w Koncie przez Użytkownika treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  4. braku aktywności na koncie przez Użytkownika przez co najmniej 24 miesiące,
  5. wykorzystywania przez Użytkownika Usług niezgodnie ze ich przeznaczeniem.
 9. Usunięcie konta jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 10. O rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług Usługodawca poinformuje Użytkownika najpóźniej w terminie 24 godzin od dnia rozwiązania.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, w tym usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta przez Usługodawcę, wynikającym z naruszenia Regulaminu.

§ 15. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę.
 2. Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników określa Polityka Prywatności.

§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 10 maja 2020 r.
 2. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej https://ogido.pl/.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw.
 4. W razie istotnych zmian w Usługach lub jakichkolwiek innych ważnych przyczyn Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą̨ w życie z dniem opublikowania zmienionego Regulaminu w Serwisach Usługodawcy.
 5. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Użytkownika publikując stosowną informację w Serwisie Usługodawcy i za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 6. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Użytkownika na zmianę Regulaminu ma on prawo rozwiązać Umowę, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika po uzyskaniu przez niego informacji o zmianie Regulaminu będzie równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na zmieniony Regulamin.
 7. Zmiana danych adresów, numerów telefonów i adresów e-mail Usługodawcy, jak również zmiana formy prawnej prowadzonej przez niego działalności, wskazanych w Regulaminie nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany tych danych dokonuje się poprzez poinformowanie Użytkownika.
 8. Sądem właściwym miejscowo dla sporu wytoczonego przez Usługodawcę będzie sąd, w którego okręgu Użytkownik ma miejsce zamieszkania. Jeśli to Użytkownik będzie chciał wytoczyć powództwo przeciwko Usługodawcy, to sądem właściwym będzie sąd, w okręgu którego ma siedzibę Usługodawca. Dodatkowo powództwo można wytoczyć przed sądem miejsca wykonania umowy.
 9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszego regulaminy, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
 11. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 12. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
 13. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną cześć.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. czasowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu. O zaistnieniu przerw Użytkownicy będą informowani ogłoszeniem w Serwisie;
  2. zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia Konta Użytkownika w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub naruszenia przepisów prawa.
 15. W przypadku, gdy Użytkownik zamieszcza w Serwisie swój wizerunek, tym samym wyraża on zgodę na jego nieodpłatne utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie przez Usługodawcę w okresie świadczenia Usług, na polach eksploatacji określonych w ust. 16 poniżej – zgodnie z art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Usługodawca oświadcza, że zamieszczony przez Użytkownika wizerunek będzie wykorzystywany w celu prawidłowego wykonania Usług.
 16. Użytkownik, który zamieszcza w Serwisie treści, stanowiące utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa do tego utworu. Jednocześnie, z chwilą zamieszczenia utworu w Serwisie Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie, ograniczonej czasowo do okresu świadczenia Usług na rzecz Użytkownika licencji, zezwalającej na korzystanie z utworu na polach eksploatacji: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwera, umieszczanie w sieci Internet.