Biuro obsługi klienta: biuro@ogido.pl

Polityka prywatności dla Pracodawców

Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania z Serwisu OGIDO serwis rekrutacyjny dla Pracodawców

Polityka prywatności

Obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. Wersję poprzedniej polityki prywatności znajdziecie Państwa tutaj.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników Serwisu OGIDO serwis rekrutacyjny w związku z korzystaniem z serwisu internetowego w domenie http://ogido.pl/ (dalej Serwis), w celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych podczas korzystania z usług serwisu OGIDO serwis rekrutacyjny.

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o RODO należy przez to rozumieć – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych – ADO

OGIDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prószkowie, ul. Opolska 30, 46–060 Prószków, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000648306, NIP 9910507686, REGON 365911090, o kapitale zakładowym w wysokości 30.600,00 zł.

II. Specjalista ds. ochrony danych osobowych.

Wyznaczyliśmy Specjalistę ds. ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez formularz kontaktowy na stronie www.ogido.pl; pod e-mailem iod@ogido.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

1. w celu wysyłania do Ciebie informacji handlowych (marketingowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wycofania zgody skontaktuj się korespondencyjnie z naszym Specjalistą Ochrony Danych Osobowych:

W sprawach ochrony swoich danych osobowych przez formularz kontaktowy na stronie www.ogido.pl; pod e-mailem iod@ogido.pl; pod numerem telefonu 77 54 77 030; lub pisemnie na adres naszej siedziby: OGIDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prószkowie, ul. Opolska 30, 46–060 Prószków.

2. w celu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (korzystania z serwisu OGIDO serwis rekrutacyjny) na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3. w celu wykonania i na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (korzystania z serwisu OGIDO serwis rekrutacyjny) do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

Na tej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe na potrzeby procesów rekrutacyjnych, realizowanych za pośrednictwem serwisu OGIDO.

4. w celu realizacji przez ADO czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, m. in. dla celów podatkowych i rachunkowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

5. w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

6. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

7. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

8. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

9. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

10. w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV. Prawo do sprzeciwu

 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

V. Okres przechowywania danych

 1. Twoje dane osobowe wynikające z zawartej z serwisem OGIDO serwis rekrutacyjny umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania usługi, jak również przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 3+1 lat od końca roku, w którym wygasła (została rozwiązana) umowa, w tym 3 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
 2. Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody możemy przetwarzać do czasu, aż Twoja zgoda na ich przetwarzanie zostanie przez Ciebie wycofana lub ustalimy, że Twoje dane się zdezaktualizowały.
 3. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 4. Twoje dane osobowe serwis OGIDO serwis rekrutacyjny przechowywać będzie przez okres, w którym serwis OGDIO serwis rekrutacyjny zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

VI. Odbiorcy danych

Do Twoich danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, hostingowe, agencje marketingowe, firmy, które zapewniają usługi płatnicze, jak również podmioty i organy, którym ADO jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, o ile podstawą przetwarzania danych było udzielona zgoda;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzania Danych narusza przepisy RODO.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże niezbędny do zawarcia umowy świadczenia usług drogą elektroniczną (korzystania z serwisu OGIDO serwis rekrutacyjny).

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane także w formie zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania. Informujemy, iż oceniamy Twoje preferencje i aktywności w Serwisie. Działania te mają na celu właściwe dopasowanie oferty, tak ażeby była ona zgodna z Twoimi oczekiwaniami i potrzebami.

Użytkownik (Pracodawca), który pozyskał dane osobowe Kandydata, za pośrednictwem serwisu OGIDO serwis rekrutacyjny, jak również w przypadku składania przez Kandydata aplikacji na ofertę pracy tego Użytkownika (Pracodawcy), administratorem danych osobowych tego Kandydata staje się wówczas ten pracodawca, który we własnym zakresie odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych Użytkownika. Użytkownik (pracodawca) jako administrator danych osobowych kandydata/pracownika ponosi wyłączną odpowiedzialność za wywiązanie się wobec niego z obowiązków informacyjnych określonych w art. 12 – 14 RODO.

W takim przypadku wyłączona jest jakakolwiek odpowiedzialność właściciela serwisu OGIDO serwis rekrutacyjny na jakiekolwiek naruszenie tych danych osobowych przez pracodawcę oraz inne osoby trzecie, w tym odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku tych naruszeń dla Użytkownika.

Serwis OGIDO serwis rekrutacyjny przetwarza dane tego kandydata/pracownika oraz wskazanych przez Użytkownika (pracodawcę) danych osobowych jego pracowników, wskazanych jako osoby kontaktowa, tylko i wyłącznie w zakresie i celu wskazanym przez tego Użytkownika (pracodawcę), na podstawie zawartej Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj.

Do zawarcia Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pomiędzy Użytkownikiem (pracodawcom) a serwisem OGIDO serwis rekrutacyjny dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu korzystania z serwisu OGDIO serwis rekrutacyjny dla Pracodawców. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralną część tego Regulaminu.